marketing@obreiup.com.pl tel. +48 41 3615015 / +48 41 3619101

1. Postanowienia ogólne
1. Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sklep: Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.pneumatykaobr.pl/www.obreiup.com.pl
Właściciel sklepu: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Hauke Bossaka 15, 25-217 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem […], NIP […], REGON […]
Kupujący: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także każdy inny podmiot dokonujący zakupu w Sklepie.
2. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski, w walucie polskiej.
3.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym OBREiUP Sp z o.o. jest rejestracja w sklepie i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Składanie i potwierdzenie zamówienia.
1) Zamówienia należy składać na stronie www.pneumatykaobr.pl.
2) Warunkiem złożenia zamówienia jest wcześniejsze zalogowanie, poprzedzone prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (umieszczonego na stronie www),                  a następnie poprawne wypełnienie formularza zamówienia (wg wzorca na stronie).
3) Wysłanie zamówienia oznacza złożenie oświadczenia, że wszelkie podane w formularzu dane są zgodne z prawdą.
4) Na otrzymane zamówienie automatycznie wysyłane jest potwierdzenie wpływu, stanowiące  tylko potwierdzenie wpływu korespondencji i otrzymania danych adresowych.
Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji następuje sprawdzenie jego poprawności z ofertą producenta (numerów zamówieniowych), w celu wyeliminowania pomyłek i określenia szczegółów dostawy.
5) Po zweryfikowaniu złożone zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sklepu.
6) Jakiekolwiek zmiany w zamówieniu lub anulowanie zamówienia możliwe są wyłącznie przez kontakt Kupującego z Działem sprzedaży (telefoniczny lub e-mail), na podstawie indywidualnych ustaleń.
7) Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych netto. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobu.
8) Ceny wyrobów niestandardowych i specjalnych są cenami „do uzgodnienia”. W przypadku zamówień na te towary Klient otrzyma informacje o cenie po złożeniu zamówienia.
9) Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa Kupujący. Odstępstwa od powyższego zapisu dotyczą:
umów indywidualnych
rabatów przy zakupach powyżej wartości 1 000 zł
przesyłek wielkogabarytowych


3. Realizacja zamówienia.
1) Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu.
2) Termin wysyłki i koszty dostawy są określane po przyjęciu zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia i wysyłka towaru, od chwili otrzymania zamówienia wynosi
a) siłowniki - do 5 dni roboczych
b) pozostałe wyroby – do 3 dni roboczych
3) W przypadku wyrobów wymagających indywidualnego montażu w siedzibie Właściciela sklepu, w tym siłowników pneumatycznych, informacja powyższa ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. O dostępności i dokładnym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany wraz z potwierdzeniem zamówienia.
4) Przesyłki wysłane są firmą kurierską DHL. Szczegółowe zasady i warunki dostawy określone są w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
5) Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Kupującego towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki. Faktura VAT stanowiąca dokument zakupu jest konieczna do złożenia reklamacji lub do zwrotu towaru.


4. Formy płatności.
1) Przelewem na konto firmy (przedpłata).
Kupujący płaci za towar przelewem na konto Właściciela sklepu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Należy dokonać przelewu na kwotę stanowiącą sumę ceny towaru powiększoną o należny podatek VAT oraz koszt przesyłki. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przepływu stosownej kwoty na konto Sklepu.
2) Przelewem z przedłużonym terminem płatności – dotyczy stałych klientów
3) Gotówką, płatność „za pobraniem”.
Kupujący płaci za przesyłkę, w momencie jej dostarczenia, bezpośrednio kurierowi lub listonoszowi lub podczas odbioru przesyłki.
Koszt przesyłki w takim przypadku jest wyższy niż w przypadku zamówień płatnych przelewem, ze względu na koszty pobrania. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia jej przez pracownika Sklepu.5. Reklamacje i zwroty.
1) Wszelkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, sprawne i objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy Kupującego, osób trzecich za których działania Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności oraz siły wyższej (w tym uszkodzeń spowodowanych działaniem z zewnątrz np. podczas transportu.)
3) Kupujący traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku  niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
4) Odbierając przesyłkę z zamówieniem Kupujący powinien sprawdzić jej stan, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół potwierdzający stwierdzona szkodę.
5) W przypadku uszkodzenia urządzeń w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt z działem handlowym.
6) Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.
7) W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Kupującego. Za wydanie rzeczy uważa się przekazanie jej kurierowi lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub pocztowe.
8) Zwrotom podlegają wyłącznie towary nie używane. Towar przekazany do zwrotu powinien być kompletny, w niezmienionym stanie i oryginalnym opakowaniu.
9) Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, wówczas, po otrzymaniu zwracanego wyrobu Sprzedający wystawia fakturę korygującą i przesyła ją na adres Kupującego, który odsyła ją po podpisaniu. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (bez kosztów dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korygującej, poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Towar jest odsyłany na Koszt Kupującego.
10) Jakiekolwiek zgłoszenia błędów w dostawie mogą być przyjęte do 3 dni od dostarczenia przesyłki.
11) Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji  w myśl ogólnych przepisów handlowych.
12)  Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt. Przesyłki reklamacyjne dostarczane za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ każdy reklamowany towar musi zostać sprawdzony przez producenta. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.
Przy postępowaniu reklamacyjnym możliwe są następujące działania, w wymienionej kolejności:
- wyrób jest naprawiony,
- Kupujący otrzymuje nowy wyrób, wolny od wad,
- Kupujący otrzymuje zwrot gotówki.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
     marketing@obreiup.com.pl

lub pisemnie, na adres:
     OBREiUP Sp. z o.o.
     25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 15

6. Ochrona danych osobowych Klientów.

Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Właściciela sklepu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 
7. Postanowienia końcowe.

1)   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2)   Sądem właściwym dla sporów wynikłych pomiędzy Klientem, a Właścicielem sklepu jest właściwy sąd miejsca siedziby Właściciela Sklepu.
3)   Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.


Zaloguj się

Copyright 2013 pneumatykaobr.pl All Rights Reserved

Katalogi | Aktualności | O Firmie | Nowości | Regulamin | Kontakt